Статут клубу Статут клубу моряків

Загальна частина

 1. Херсонський клуб юних моряків і річковиків з флотилією – позашкільний навчальний заклад, створений на підставі рішення виконавчого комітету Херсонської міської ради депутатів трудящих № 101/4 від 23 лютого 1972 року. На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 433 від 06 травня 2001 року, наказом управління освіти виконавчого комітету Херсонської міської ради № 322 від 27 серпня 2004 року Херсонський клуб юних моряків і річковиків з флотилією перейменовано у Херсонський дитячо-юнацький клуб моряків і річковиків з флотилією Херсонської міської ради, який перебуває у комунальній власності м. Херсона та підпорядковується управлінню освіти Херсонської міської ради.
 2. Юридична адреса Херсонського дитячо-юнацького клубу моряків і річковиків з флотилією: 73000 м. Херсон, Гідропарк, Дебаркадер – 33, тел. 27-06-69, 27-56-03.
 3. Херсонський дитячо-юнацький клуб моряків і річковиків з флотилією (далі – клуб), є юридичною особою, може мати самостійний баланс, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, а може обслуговуватись центральною бухгалтерією при управлінні освіти Херсонської міської ради, має печатку, штамп, бланки з власними реквізитами.
 4. Власником клубу є територіальна громада м. Херсона. Управління освіти Херсонської міської ради сприяє фінансуванню клубу, його матеріально-технічному забезпеченню.
 5. Основними напрямами діяльності клубу є профорієнтаційний, військово-патріотичний, дозвіллєво-розважальний, що передбачає залучення вихованців до активної діяльності з вивчення морських професій.
 6. Головною метою клубу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття позашкільної освіти, надання дітям та юнацтву практичних вмінь та навичок з морської справи відповідно до індивідуальних інтересів, задоволення потреб особистості в творчій самореалізації та професійному самовизначенні. Клуб здійснює навчання, виховання учнів, слухачів у позаурочний та поза- навчальний час.
 7. Головними завданнями клубу є:

створення умов для задоволення інтересів, реалізації талантів, обдарувань, інтелектуального розвитку, самовдосконалення і професійного самовизначення у сфері морських професій через організацію навчально-виховної роботи з дітьми та юнацтвом, формування у дітей та юнацтва національної самосвідомості, активної громадянської позиції, прагнення до здорового способу життя;

просвітницька діяльність;

виховання  у дітей та юнацтва мужності, сміливості, рішучості, відваги, стійкості, наполегливості, дисциплінованості та ініціативності на основі кращих традицій українських моряків і річковиків;

ознайомлення вихованців з основами знань щодо захисту Вітчизни, основами військово-морської справи.

 1. Клуб у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, рішеннями Херсонської міської ради, Положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України і власним Статутом.
 2. Клуб самостійно приймає рішення, здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням про позашкільний навчальний заклад та власним статутом.
 3. Клуб несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

реалізацію головних завдань позашкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

 1. Клуб має право:

проходити в установленому порядку державну атестацію;

визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради, визначати варіативну частину робочого навчального плану;

в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

за погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради на підставі відповідних угод надавати інформаційно-методичну допомогу педагогічним колективам, навчальним закладам міста, молодіжним, дитячим, громадським організаціям;

отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних та фізичних осіб.

 1. Клуб може створювати філії – структурно відокремлені підрозділи, що знаходяться поза межами розташування клубу і виконують таку ж освітню діяльність, як і клуб у цілому, або за окремими його напрямами.

У своїй діяльності філії керуються чинним законодавством і цим статутом.

 1. Взаємовідносини з юридичними та фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

Організація навчально-виховного процесу

 Клуб проводить навчально-виховну, інформаційно-методичну, організаційно-масову роботу з вихованцями протягом навчального року в одновікових та різновікових групах по напрямам.

 1. В клубі можуть діяти профільні гуртки: судноводійські, судномеханічні, юних моряків, військово-морської підготовки, а також непрофільні: духовий оркестр, стрілкові гуртки, гуртки англійської мови, комп’ютерні гуртки, вокально-інструментальні, тощо.
 2. Прийом вихованців до клубу може здійснюватись протягом навчального року (в міру закінчення комплектування гуртків) за бажанням вихованців і за згодою батьків, або осіб, які їх замінюють, на безконкурсній основі.
 3. Середня наповнюваність гуртків становить 10-15 вихованців. Наповнюваність окремих гуртків установлюється директором клубу залежно від профілю, навчальних планів і програм та можливостей організації навчально-виховного процесу, рівня майстерності вихованців і становить не більше як 25 вихованців.
 4. До клубу зараховуються вихованців віком від 7 до 18 років.
 5. Гуртки, які працюють в клубі класифікуються за трьома рівнями:

початковий рівень – гуртки, діяльність яких спрямована на загальний розвиток вихованців, виявлення їх здібностей та обдарувань, прищеплення інтересу до певних напрямів в діяльності клубу;

основний рівень – гуртки, які розвивають інтереси вихованців, дають їм знання, практичні уміння та навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації;

вищий рівень – гуртки за інтересами для здібних і обдарованих вихованців.

Відповідно до рівня кваліфікації визначаються мета і перспективи діяльності гуртків, їх чисельний склад, обирається програма.

 1. Щоденна кількість та послідовність навчальних занять в гуртках клубу визначається розкладом занять, що складається на початку навчального року і затверджується директором клубу та погоджується з профспілковим комітетом.

Тижневий режим роботи гуртків (як профільних, так і непрофільних) затверджується у розкладі навчальних занять.

Заняття для вихованців 2-6 класів починаються о 14 годині, закінчуються о 17 годині, для 7-11 класів відповідно – о 15 та 18 годинах.

 1. Заняття в гуртках проводяться поурочно, тривалість уроку 45 хвилин, перерва між уроками 5 хвилин. Залишок часу до астрономічної години (60 хвилин) вважається робочим часом керівників гуртків і визначається в розкладі як індивідуальна робота.
 2. Навчальний рік у клубі починається 1 вересня та закінчується 31 травня.

Комплектування гуртків здійснюється у період з 1 по 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка

 1. Клуб працює за річним планом, який погоджується управлінням освіти Херсонської міської ради і затверджується директором клубу. План відтворює шляхи реалізації головних напрямів діяльності з урахуванням інтересів дітей та юнацтва, потреб сім’ї, інших навчальних закладів.
 2. Структура навчального року: перший семестр – з 15 вересня по 31 грудня; другий семестр – з 1 січня по 31 травня. У канікулярні, святкові та вихідні дні клуб працює за окремими планом, затвердженим директором клубу. У період канікул клуб проводить організаційно-масову роботу з вихованцями, залучаючи їх до участі в змаганнях, конкурсах, а також до інших форм змістовного відпочинку.

Навчально-виховний процес у клубі здійснюється диференційовано відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів, слухачів з урахуванням їх вікових особливостей: кожен вихованець має право займатися у кількох гуртках, змінювати їх протягом року.

 1. Випускникам клубу, які в установленому порядку склали кваліфікаційні іспити, видаються свідоцтва про позашкільну освіту певного зразка, затверджені наказом  Міністерства освіти і науки України № 510 від 12 липня 2001 року.
 2. Педагогічний колектив працює відповідно розкладу занять затвердженого директором, з наступною тривалістю занять:

для учнів початкового рівня – 4-6 годин на тиждень (144-216 на рік);

для учнів основного рівня – 6-8 годин на тиждень (216-288 на рік);

для учнів вищого рівня – 6-8 годин на тиждень (216-288 на рік).

 1. Мова навчання і виховання у клубі українська, визначена Конституцією України.
 2. Навчально-виховний процес у клубі здійснюється за типовими навчальними планами і програмами, що затверджуються Міністерством освіти і науки України, а також за авторськими програмами, затвердженими управлінням освіти Херсонської міської ради
 3. Початок і закінчення занять, виховних заходів визначаються директором клубу відповідно до режиму роботи клубу та правил внутрішнього розпорядку з урахуванням допустимого навантаження на вихованців.
 4. Навчальні заняття в клубі здійснюються у різноманітних організаційних формах: гурткова робота, індивідуальні заняття, концерт, змагання, репетиція, тренування, похід, екскурсія.
 5. Клуб може організувати роботу своїх гуртків у приміщеннях загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів, кімнатах школяра відповідно до укладених договорів із зазначеними закладами та установами.
 6. У випадках, передбачених законодавством України, клуб має право надавати платні послуги з певних видів діяльності після отримання у встановленому порядку відповідних ліцензій.
 7. Клуб забезпечує безпечні умови навчання, виховання та праці.
 8. Під час літніх канікул клуб організовує плавальну практику на навчальних суднах та маломірних суднах (ялах);

плавальна практика проводиться в три потоки, тривалість кожного складає 14 днів;

до плавальної практики на навчальних суднах клубу допускаються вихованці профільних гуртків;

до плавальної практики на маломірних суднах (ялах) та участі в шлюпкових походах допускаються вихованці непрофільних гуртків;

навчальне судно знаходиться у віданні та на балансі клубу (надалі – судновласник), який здійснює адміністративне, навчально-оперативне і експлуатаційне керівництво судном;

екіпаж  навчального судна комплектується судновласником за згодою капітана на основі штатного розкладу, встановленого для навчальних суден клубу з урахуванням технічних даних і району плавання даного судна, забезпечення  максимальної безпеки плавання;

екіпаж навчального судна поділяється на постійний і змінний;

капітани навчального судна призначається судновласником;

капітан навчального судна, окрім виконання обов’язків, визначених статутом служби на суднах і іншими нормативними документами, здійснює загальне керівництво практикою згідно з планами і програми практики;

безпосереднє керівництво практикою і відповідальність за її проведення покладається на суднових спеціалістів, а також на керівників гуртків;

весь штатний склад навчального судна поєднує свою роботу щодо технічного обслуговування судна з начально-виховною робою з практикантами;

права і обов’язки членів екіпажу постійного і змінного складу навчального судна визначаються посадовими інструкціями, затвердженими капітаном судна;

план роботи навчального судна щодо проведення практики складається капітаном та затверджується судновласником;

для проходження практики на навчальному судні практиканти зобов’язані подати медичну довідку встановленого зразка і письмову згоду батьків або осіб, які їх заміняють;

практичне навчання практикантів на навчальному судні здійснюється шляхом опрацювання питань програми практики безпосередньо на робочих місцях при виконанні практикантом обов’язків, поєднаних з несенням навчальних вахт, а також участі практикантів в суднових роботах і навчаннях. Теоретичні заняття обмежуються проведенням необхідних настановних і оглядових лекцій, а також вивченням правил технічної безпеки і пожежної безпеки;

графік проведення практики розробляється капітаном і затверджується судновласником для кожного потоку і спеціальності практикантів;

практиканти, незалежно від спеціальності і характеру практики, залучаються до виконання загальносуднових робіт, а також проходять на судні необхідний мінімум морської підготовки.

Проведення зазначених  робіт передбачається в програмах і планах проведення практики:

вихід навчального судна в рейс оформлюється в установленому порядку;

по закінченню практики капітан навчального судна подає адміністрації клубу звіт;

ремонт і переобладнання плавзасобів клубу проводиться на спеціалізованих підприємствах;

всі розрахунки за ремонт судна здійснюється через судновласника. Списання паливно-мастильних матеріалів з навчальних суден клубу проводиться на основі паспортних даних заводу виробника.

Учасники навчально-виховного процесу

 1. Учасниками навчально-виховного процесу в клубі є:

вихованці;

директор, заступник директора;

педагогічні працівники, спеціалісти, які залучені до навчально-виховного процесу;

батьки або особи, які їх замінюють;

представники підприємств, установ, організацій, які беруть учать у навчально-виховному процесі.

 1. Вихованці клубу мають гарантоване державою право на:

здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;

навчання у декількох гуртках клубу;

безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;

користування навчально-виробничою, матеріально-технічною, культурно-спортивною та оздоровчою базою клубу;

участь у різних видах навчальної та практичної роботи, у конференціях, спортивних змаганнях, конкурсах, плавальній практиці та інших масових заходах;

вільне вираження поглядів, переконань;

захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність;

добровільний вибір виду діяльності.

 1. Вихованці клубу зобов’язані:

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальний культурний рівень;

дотримуватись морально-етичних норм, брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

бережливо ставитись до закріпленого за клубом майна;

дотримуватись вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку клубу.

 1. Педагогічними працівниками клубу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну або іншу фахову освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я дозволяє виконувати професійні обов’язки в клубі.
 2. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників та їх трудові відносини регулюються чинним законодавством України.
 3. Педагогічні працівники клубу мають право на:

внесення керівництву клубу та управлінню освіти Херсонської міської ради пропозицій щодо поліпшення навчально-виховного процесу, подання на розгляд керівництву клубу та педагогічної ради пропозицій про моральне та матеріальне заохочення вихованців, застосування стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього трудового розпорядку, що діють у клубі;

вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;

участь у роботі методичних навчань, нарад, зборів, інших органів самоврядування клубу, в заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з вихованцями;

захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства;

соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у  виконанні покладених на них завдань;

об’єднання у професійні спілки, участь в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

 1. Педагогічні працівники клубу зобов’язані:

виконувати навчальні плани та програми;

надавати знання, формувати вміння і навички з різних напрямів роботи клубу відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів,  здібностей вихованців;

сприяти розвиткові інтелектуальних, творчих здібностей дітей, фізичних якостей вихованців відповідно до їх задатків та запитів, а також збереженню здоров’я;

визначати мету та конкретне завдання навчання, виховання і розвитку вихованців;

здійснювати контроль за дотриманням вихованцями моральних норм поведінки, правил внутрішнього трудового розпорядку клубу, вимог інших документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу;

дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність вихованців, захищати їх від буд-яких форм фізичного, психічного насильства, виховувати своєю діяльністю повагу до принципів загальнолюдської моралі;

берегти здоров’я вихованців, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;

виховувати повагу до батьків, жінок, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

вести документацію, пов’язану з виконанням посадових обов’язків (журнали, плани роботи, тощо);

виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі, дотримуватись вимог статуту клубу, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові обов’язки;

брати участь у роботі педагогічної ради клубу;

виконувати накази і розпорядження директора клубу, управління освіти Херсонської міської ради.

 1. Керівники гуртків клубу працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором клубу.
 2. Обсяг педагогічного навантаження протягом навчального року визначається директором клубу згідно із законодавством України.

Перерозподіл педнавантаження протягом навчального року здійснюється директором, у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою керівника гуртка з додержанням законодавства України про працю.

 1. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством.
 2. Педагогічні працівники клубу підлягають атестації, як правило, один раз у п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.
 3. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут закладу, правила внутрішнього трудового розпорядку клубу, не виконують посадових обов’язків, умови Колективного договору, або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільнюють з роботи відповідно до чинного законодавства.
 4. Права, обов’язки та соціальні гарантії інших працівників клубу регулюються трудовим законодавством та правилами внутрішнього трудового розпорядку клубу.
 5. Працівники клубу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психологічне здоров’я вихованців відповідно до законодавства.
 6. Працівники клубу у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (4004-12) проходять раз на рік обов’язкові медичні огляди.
 7. Батьки вихованців та особи, які їх замінюють, мають право:

обирати, бути обраними до батьківських комітетів;

звертатися до управління освіти Херсонської міської ради, керівника клубу з питань навчання, виховання дітей;

брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази клубу;

захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних судових органах.

Управління клубом

 1. Управління клубом здійснюється управлінням освіти Херсонської міської ради.
 2. Керівництво клубом здійснює його директор, яким може бути тільки громадянин України, що має вищу педагогічну освіту і стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів освіти в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

Директор, заступник директора, педагогічні та інші працівники клубу призначаються на посади і звільняються з посад відповідно до чинного законодавства України.

 1. Директор клубу:

здійснює керівництво колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;

організовує навчально-виховний процес;

забезпечує контроль а виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок вихованців;

створює належні умови для здобуття вихованцями позашкільної освіти;

забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

розпоряджається в установленому порядку майном і коштами клубу;

організовує виконання кошторису доходів і видатків клубу, укладає угоди з юридичними та фізичними особами, в установленому порядку відкриває рахунки в установах банків або органах Державного казначейства;

установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам клубу відповідно до законодавства;

представляє навчальний заклад в усіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає перед управлінням освіти Херсонської міської ради за результати діяльності закладу;

забезпечує право вихованців на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників клубу.

 1. Директор клубу є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління клубом.
 2. Педагогічна рада клубу:

розглядає плани, підсумки і актуальні питання навчально-виховної, організаційно-масової та інформаційно-методичної роботи клубу, його структурних підрозділів, гуртків, а також питання дотримання санітарно-гігієнічних вимог;

розробляє пропозиції щодо діяльності клубу, утворення нових гуртків;

визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, впровадження у навчально-виховний процес досягнень передового педагогічного досвіду;

створює у разі потреби експертні та консультаційні комісії за напрямами роботи клубу;

порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників, тощо.

 1. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб клубу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше ніж два рази на рік.
 2. Органом громадського самоврядування клубу є загальні збори колективу, які скликаються на рідше одного разу на рік.

Загальні  збори колективу є дійсними, якщо на них присутні не менше ніж дві третини членів колективу.

Загальні збори:

приймають статут, зміни і доповнення до нього;

обирають раду клубу, її членів і голову, встановлюють термін їх повноважень;

заслуховують звіт директора клубу з питань статутної діяльності закладу, дають її оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності клубу;

затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку клубу.

 1. Загальні збори проводяться за участю директора, заступників директора, керівників гуртків. а також представників учнівського самоврядування, батьківського комітету.
 2. У період між загальними зборами діє рада клубу, діяльність якої регулюється статутом клубу.

До ради клубу обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, батьків і вихованців.

Очолює раду клубу голова, який обирається зі складу ради. Головою ради клубу не можуть бути директор та його заступник.

У клубі за рішенням загальних зборів клубу можуть створюватись і діяти піклувальна рада, учнівський комітет.

У клубі діє батьківський комітет, який обирається загальними зборами клубу.

Матеріально-технічна база клубу

 Матеріально-технічна база клубу включає будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, земельні ділянки, комунікації, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі закладу.

Майно клубу є власністю територіальної громади міста і закріплюються за ним на праві оперативного управління відповідно до чинного законодавства.

 1. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна клубу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством.
 2. Збитки, завдані клубу внаслідок порушень його майнових прав іншими юридичними і фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
 3. 63. Клуб відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм їх охорони.
 4. Рішенням Херсонської міської ради від 29.06.2010 року №1571 управління освіти Херсонської міської ради є постійним користувачем земельної ділянки площею 0,3199 га, цільове призначення якої під дитячо-юнацьким клубом моряків і річковиків з флотилією, що підтверджується державним актом на право постійного користування земельною ділянкою, серія ЯЯ №322395 від 03 серпня 2011 року.

Фінансово-господарська діяльність

 Фінансово-господарська діяльність проводиться відповідно до чинного законодавства та Статуту клубу.

 1. Джерелами фінансування є кошти:

міського бюджету;

добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

отримані за надання платних послуг;

інші джерела, не заборонені законодавством.

 1. Клуб має право самостійно розробляти план економічного соціального розвитку, та має право:

користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких він розташований, розвивати власну матеріальну базу, мережу оздоровчих профільних таборів;

володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства та Статуту клубу.

 1. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в клубі визначається чинним законодавством.
 2. За рішенням власника бухгалтерський облік клубу може здійснюватись самостійно, або через централізовану бухгалтерію при управління освіти Херсонської міської ради.

Діяльність клубу у рамках міжнародного співробітництва

 Клуб має право брати участь в міжнародній діяльності по лінії Міністерства освіти і науки України, інших відомств, суспільних організацій в процесі використання суден флотилії.

 1. Клуб має право укладати Угоди про співробітництво з навчальними закладами, громадськими організаціями інших країн у порядку, встановленому чинним законодавством.

Державний контроль за діяльністю клубу

 Державний контроль за діяльністю клубу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері позашкільної освіти.

 1. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, управління освіти Херсонської міської ради.
 2. Основною формою контролю за діяльністю клубу є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше ніж один раз на 10 років відповідно до порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 року №553.
 3. У період між атестаціями проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів не рік.

Реорганізація або ліквідація клубу

 Рішення про реорганізацію або ліквідацію клубу приймає Херсонська міська рада. Реорганізація клубу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Херсонською міською радою, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії, до неї переходять повноваження щодо управління клубом.

 1. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно клубу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс, представляє Херсонській міській раді.
 2. У випадку реорганізації права та зобов’язання клубу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.